X

PODMIENKY POUŽÍVANIA KARTY MULTISPORT

 1. Kartu MultiSport (ďalej len „karta“) môžete získať len prostredníctvom vášho zamestnávateľa na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Benefit Systems Slovakia s.r.o..
 2. Karta je vystavená na konkrétne meno a priezvisko, je neprenosná a nesmie byť sprístupňovaná iným osobám.
 3. Zamestnanec má možnosť požiadať o vydanie jednej karty pre blízku osobu staršiu ako 15 rokov (tzv. sprevádzajúca osoba) a až tri karty pre deti do 15 rokov; platnosť týchto kariet je však závislá od platnosti karty zamestnanca (t.z. pokiaľ prestane program MultiSport využívať konkrétny zamestnanec, znamená to, že súčasne končí účasť sprevádzajúcej osoby aj dieťaťa takéhoto zamestnanca v programe MultiSport).
 4. Kartu je možné využiť každý deň na jeden bezplatný vstup v športových a relaxačných zariadeniach v sieti partnerov programu MultiSport (ďalej len „zariadenia“) v jeho prevádzkových hodinách (pokiaľ nie sú stanovené iné obmedzenia). Výnimkou sú wellness zariadenia, ktoré sme na základe vašich požiadaviek doplnili do ponuky MultiSport a v ktorých je za vstup účtovaný minimálny doplatok.

Výnimky v Českej republike sú: Wellness Hotel Step, Infinit SPA, Infinit wellness and fitness (Majdalenky), Infinit Maximus wellness & SPA, Sauna – Spot Dvorce, Saunia – Galerie Butovice, Saunia – Park Hostivař, Holmes Place – Anděl, Holmes Place – Karlín and Health Park Opava, Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Saunia – Forum Liberec, Apollo Day Spa (Corinthia Hotel Praha), Saunia – Centrum Černý Most, Relax Days Ostrava (Hotel Clarion), Health Park Opava – kde sú účtované dodatočné poplatky.

 1. Držiteľ karty môže využívať výhradne aktivity či služby daného partnera uvedeného na stránke multi-sport.sk a za súčasného dodržania podmienok uvedených v detaile daného zariadenia.
 2. Držiteľ karty je povinný preukázať sa kartou pred využitím služby v zariadení. Karta je platná len po predložení osobného dokladu s fotografiou (občiansky preukaz, vodičský preukaz, firemný identifikátor a i.). Dieťa môže predložiť kartu poistenca. V prípade, že zariadenie nedisponuje čítačkou kariet, je nutné zapísať svoju návštevu a potvrdiť ju svojim podpisom do osobitného formulára dostupného na recepcii zariadenia.
 3. Je zakázané preukazovať sa kartou počas alebo po využití služby v zariadení.
 4. Držiteľ karty je povinný mať kartu po celú dobu návštevy zariadenia u seba, t.j. vo svojej dispozícii. Je zakázané ponechávať kartu napríklad na recepcii. Takéto konanie sa bude posudzovať ako porušenie týchto podmienok podľa bodu 23 (následkom je napríklad zablokovanie karty).
 5. Poverený pracovník partnera má právo kartu zadržať a nepovoliť vstup do zariadenia na kartu, ak zistí, že karta je používaná v rozpore s týmito podmienkami, napríklad ak zistí nezhodu mena a priezviska na karte s predloženým osobným dokladom.
 6. Raketové športy (tenis, bedminton, squash, stolný tenis): v prípade prenájmu kurtu 2 až 4 osobami, kde minimálne 2 osoby vlastnia kartu, je kurt zdarma na 60 minút. Ak kartu vlastní iba 1 osoba, tak 1 karta hradí ½ cenníkovej ceny. Zvyšok ceny kurtu (50%) doplácajú ostatné osoby priamo partnerovi.
 7. V prípade prenájmu beach volejbalového kurtu alebo bowlingovej dráhy minimálne 4 osobami – držiteľmi karty, je kurt zdarma na 60 minút. Ak má kartu iba 1 osoba, tak 1 karta hradí ¼ cenníkovej ceny kurtu/dráhy/60 min. Zvyšok ceny kurtu/dráhy doplácajú ostatné osoby priamo partnerovi.
 8. Kartu nemožno uplatniť na kurzy organizované partnermi.
 9. V záujme spokojnosti však držiteľom kariet odporúčame vopred telefonicky kontaktovať dané zariadenie, aj za účelom prípadnej rezervácie voľných miest (napr. na skupinové cvičenia a i.).
 10. Držiteľ karty je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a ďalšie podmienky zariadenia, v ktorom sa nachádza.
 11. Stratu, zničenie alebo krádež karty je nutné bezodkladne hlásiť na info@multi-sport.sk, prostredníctvom formulára alebo príslušného pracovníka personálneho oddelenia zamestnávateľa. Benefit Systems Slovakia s.r.o. má právo takúto kartu zablokovať. V prípade nálezu karty, ktorá bola pred tým hlásená ako stratená, je nutné kartu zaslať spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o, alebo odovzdať osobe zodpovednej za kontakt s Benefit Systems Slovakia s.r.o vo vašej spoločnosti.
 12. Je zakázané používať kartu po skončení doby jej platnosti. Po skončení platnosti karty je nutné ju vrátiť zamestnávateľovi alebo spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o.
 13. Je zakázané využívať karty na účel zárobku.
 14. Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny vo vzhľade karty.
 15. Je zakázané obchodovanie s kartami a akákoľvek forma distribúcie kariet, alebo ich predávanie, požičiavanie tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Benefit Systems Slovakia s.r.o..
 16. Držiteľ karty môže jej platnosť pozastaviť na dobu neurčitú, ale len z vážnych zdravotných dôvodov. Žiadosť o pozastavenie karty musí nahlásiť prostredníctvom formulára alebo príslušného personálneho pracovníka, najneskôr do dátumu uzávierky objednávok na nasledujúci mesiac. Karta je následne pozastavená od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.
 17. Držiteľ karty môže kartu kedykoľvek zrušiť, a to žiadosťou prostredníctvom formulára alebo príslušného personálneho pracovníka, najneskôr do dátumu uzávierky objednávok na nasledujúci mesiac. V prípade ak užívateľ z programu MultiSport vystúpi, môže sa doň opätovne vrátiť a objednať si karu najskôr po uplynutí 6 kalendárnych mesiacov.
 18. Držiteľ karty, ktorý vystúpi z programu MultiSport, je povinný vrátiť kartu spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o.
 19. Karta je majetkom spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o. V prípade porušenia týchto podmienok zo strany jej držiteľa (najmä predávanie, požičiavanie karty tretím osobám, ponechanie karty mimo svojej dispozície napríklad na recepcii zariadenia), má Benefit Systems Slovakia s.r.o. právo kartu odobrať, žiadať jej vrátenie alebo ju zablokovať. V prípade opakovaného porušenia povinnosti podľa bodu 6, 7, 8, 16, 17, 18 alebo 19 týchto podmienok, je Benefit Systems Slovakia s.r.o. oprávnený žiadať od držiteľa karty zaplatenie pokuty vo výške 15 EUR za každé také porušenie. Informácie o porušení týchto podmienok budú odoslané aj zamestnávateľovi. Benefit Systems Slovakia s.r.o. má tiež právo odmietnuť vydať kartu takejto osobe do budúcna.
 20. Benefit Systems Slovakia s.r.o, si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v týchto podmienkach užívania karty.
 21. Pri objednaní a opätovne pri prevzatí karty jej držiteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s aktuálnymi podmienkami užívania karty a bez výhrad ich akceptuje.

Pre všetky informácie spojené s objednaním služieb, či dostupnosťou služieb kontaktujte vášho zamestnávateľa. Pre viac informácií alebo v prípade technických problémov s vašou kartou MultiSport kontaktuje našu Infolinku na čísle +421 949 516 152 alebo na e-maile info@multi-sport.sk. Prevádzková doba Infolinky je Po – Pia 8.00 – 17.00 hod.